MAKAUT question papers

MAKAUT Question Papers

It is not an official website.

Send Papers & Get Money


MAKAUT University Papers

 
BTTM 5 Semester papers


BTTM-5-SEM-AIR-FARE-AND-TICKETING-1-2012

BTTM-5-SEM-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-IN-TOURISM-2012

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-1-2012

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-2-2012

BTTM-5-SEM-LEGAL-AND-ETHICAL-ISSUES-IN-TOURISM-2012

BTTM-5-SEM-TOURISM-MARKETING-2012

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATION-1-2012

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATION-2-2012

BTTM-5-SEM-TRAVEL-AGENCY-MANAGEMENT-1-2012

BTTM-5-SEM-TRAVEL-AGENCY-MANAGEMENT-2-2012

BTTM-5-SEM-AIR-FARE-AND-TICKETING-1-2011

BTTM-5-SEM-AIR-FARES-AND-TICKETING-2-2011

BTTM-5-SEM-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-IN-TOURISM-2011

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-1-2011

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-1-V4-2011

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-2-2011

BTTM-5-SEM-LEGAL-AND-ETHICAL-ISSUES-IN-TOURISM-2011

BTTM-5-SEM-TOURISM-MARKETING-2011

BTTM-5-SEM-TOURISM-MARKETING-V2-2011

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATION-1-2011

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATION-2-2011

BTTM-5-SEM-TRAVEL-AGENCY-MANAGEMENT-1-2011

BTTM-5-SEM-TRAVEL-AGENCY-MANAGEMENT-2-2011

BTTM-5-SEM-AIRFARE-AND-TICKETING-1-2010

BTTM-5-SEM-AIRFARE-AND-TICKETING-2-2010

BTTM-5-SEM-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-IN-TOURISM-2010

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-1-2010

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-2-2010

BTTM-5-SEM-LEGAL-AND-ETHICAL-ISSUES-IN-TOURISM-2010

BTTM-5-SEM-LEGAL-AND-ETHICAL-ISSUES-IN-TOURISM-V2-2010

BTTM-5-SEM-TOURISM-MARKETING-2010

BTTM-5-SEM-TOURISM-MARKETING-V2-2010

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATION-2-2010

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATIONS-1-2010

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATIONS-2-2010

BTTM-5-SEM-TRAVEL-AGENCY-MANAGEMENT-1-2010

BTTM-5-SEM-TRAVEL-AGENCY-MANAGEMENT-2-2010

BTTM-5-SEM-AIR-FARE-AND-TICKETING-1-2009

BTTM-5-SEM-AIRFARES-AND-TICKETING-2-2009

BTTM-5-SEM-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-IN-TOURISM-2009

BTTM-5-SEM-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-IN-TOURISM-V2-2009

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-1-2009

BTTM-5-SEM-EVENT-MANAGEMENT-2-2009

BTTM-5-SEM-LEGAL-AND-ETHICAL-ISSUES-IN-TOURISM-2009

BTTM-5-SEM-LEGAL-AND-ETHICAL-ISSUES-IN-TOURISM-V2-2009

BTTM-5-SEM-LEGAL-AND-ETHICAL-ISSUES-IN-TOURISM-V3-2009

BTTM-5-SEM-TOURISM-MARKETING-2009

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATIONS-1-2009

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATIONS-2-2009

BTTM-5-SEM-TOUR-PACKAGE-OPERATIONS-2-V2-2009

BTTM-5-SEM-TRAVEL-AGENCY-MANAGEMENT-1-2009

BTTM-5-SEM-TRAVEL-AGENCY-MANAGEMENT-2-2009
 

 
BTTM 7 Semester papers

 

 

 
BTTM 8 Semester papers

 

 

 
BTTM 9 Semester papers

 

 

 
BTTM 10 Semester papers